top of page

FÖRENINGENS STADGAR

IMG_7173.jpeg
49009437177_84cc626c1b_o.jpg
D7DB2546-10CB-4C32-9D3D-01F985CF33A8.jpg

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 21.4.2020

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1§
Yhdistyksen nimi on Viikki-speksi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja virallinen kieli suomi.

Yhdistyksen tarkoitus 2§
Yhdistyksen tarkoitus on toimia opiskelijateatterispektaakkelien (myöhemmin speksi) toteuttajana, edistää speksitoimintaa sekä toimia koko Viikin kampuksen ja opiskelijoiden harrastetoiminnan ylläpitämiseksi. Toiminnassa voivat olla mukana yksittäiset henkilöt ja järjestöt.

Yhdistyksen toiminta 3§
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tuottaa jäsenistönsä ja muiden vapaaehtoisten voimin speksejä. Lisäksi mahdollisuuksien puitteissa järjestetään myös muuta toimintaa kuten kursseja, virkistystapahtumia ja pienempiä esiintymisiä. Yhdistys jakaa myös informaatiota toiminnastaan ja harjoittaa speksiin liittyvää julkaisutoimintaa.

Toiminnan tukeminen 4§
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, esityksiä ja arpajaisia, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, tehdä pienimuotoista talkootyötä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Jäsenet 5§
Yhdistyksellä voi olla henkilö- ja yhdistysjäseniä. Jäseneksi voi liittyä speksitoiminnasta kiinnostunut henkilö tai opiskelijayhdistys. Hallitus päättää hallituksen kokouksessa jäsenten hyväksymisestä.

Jäsenluettelo 6§
Jäsenluettelon ylläpidosta vastaa hallitus.

Jäsenmaksut 7§
Yhdistyksellä ei ole jäsenmaksua.

Yhdistyksestä eroaminen 8§
Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

 

Yhdistyksestä erottaminen 9§
Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole uudistanut jäsenyyttään erillisellä hakemuksella viiden toimikauden aikana. Erottamisesta ilmoitetaan jäsenelle yksi kuukausi ennen erottamista. Yhdistyksen jäsen voidaan myös erottaa hallituksen päätöksellä.

Yhdistyksen kokoukset 10§
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja kesäkokous kesä-heinäkuussa hallituksen määräämänä päivänä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Yhdistyksellä voi olla ylimääräisiä kokouksia.

Oikeudet yhdistyksen kokouksissa 11§
Kaikilla yhdistyksen henkilöjäsenillä on läsnäolo-, ääni- ja puheoikeus. Kaikilla yhdistysjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen jäsenillä on puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 12§
Hallitus kutsuu sähköpostitse jäsenistön yhdistyksen kokoukseen viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa lähetetään hallituksen hyväksymä esityslista. Hallituksen tulee kutsua koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous, jos 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä tai kolme yhdistyksen jäsentä niin vaatii.

Päätösvaltaisuus 13§
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

Hallitus 14§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja sekä lisäksi 0-7 jäsentä. Hallituksen toimikausi on 1.6.-31.5. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Puheenjohtajan estyessä varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle ja johtaa kokousta.

Hallituksen tehtävät 15§
Hallituksen tehtävät ovat johtaa yhdistyksen toimintaa, edustaa yhdistystä, laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi, valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset, hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää jäseneksi hyväksymisestä. Lisäksi hallitus ylläpitää jäsenrekisteriä, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja vastaa speksien tuottajien ja ohjaajien rekrytoinnista.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen ja tilinkäyttöoikeudet 16§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin, tai kaksi hallituksen määräämää henkilöä yhdessä. Tilinkäyttöoikeus on taloudenhoitajalla sekä puheenjohtajalla, ja hallituksen päätöksen perusteella muilla hallituksen jäsenillä.

Sääntöjen muuttaminen 17§
Sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, kun sääntömuutos perusteluineen on esitetty kokouskutsussa, ja se hyväksytään enemmistöpäätöksellä.

Yhdistyksen purkaminen 18§
Yhdistys puretaan, kun yhdistyksen kokouksessa läsnäolevista jäsenistä vähintään 3/4 äänestää purkamisen puolesta. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varallisuus jaetaan sen yhdistysjäsenten kesken.

Yhdistyksen tilikausi 19§
Yhdistyksen tilikausi on sama kuin hallituksen toimikausi, eli 1.6. – 31.5.

Yhdistyksen vuosikokoukset 20§
● Yhdistyksen kevätkokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
● Yhdistyksen kesäkokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkaneelle toimikaudelle sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
● Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai kesäkokoukseen, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osallistuminen yhdistyksen kokouksiin etänä §21
Hallituksen kokouksiin saa osallistua etänä ilman erillistä ilmoitusta kokouskutsussa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Henkilöjäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

 

Viikki-speksi ry:n ohjesäännöt

 

 

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 11.2.2019

Yhdistyksen hallitus

 • Hallitukseen kuuluu vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja

 • Hallituksella on ylin vastuu musikaalista ja yhdistyksen rahoista, sekä ylin päätösvalta kriisitilanteissa. Hallituksen jäsenet eivät saa äänestää ollessaan jäävejä käsiteltävään asiaan.

 • Nimittää produktion tuottajat ja ohjaajan, jotka ovat yhdistyksen virkailijoita, eivätkä ole hallituksen jäseniä.

 • Suorittaa käsikirjoituksen valinnan, minkä jälkeen käsikirjoituksen työstö siirtyy käsikirjoitusvastaavalle.

 • Taloudenhoitaja tekee budjetin yhdessä tuottajien kanssa. Budjettia voidaan muokata myöhemmin, mikäli se katsotaan välttämättömäksi.

 • Hallitus tekee esitystilan tilavarauksen ja sopii muut tilavaraukset.

 • Hallitus vastaa yhdistyksen ja produktion ulkopuolisista suhteista.

 • Hallitus suorittaa yhdenvertaisuusvastaavien, ohjaajan, tuottajien ja käsikirjoitusvastaavan rekrytoinnin ja auttaa tarvittaessa muun työryhmän rekrytoinnissa. Hallitus valitsee tiimivastaavat yhdessä valittujen tuottajien ja ohjaajan kanssa.

 • Hallitus hyväksyy harkintansa mukaan tuottajien ja ohjaajan esittämät ehdotukset tiimivastaavista.

 • Yhdenvertaisuusvastaavat valvovat yhdenvertaisuuden toteutumista yhdistyksessä ja produktiossa, sekä toimivat välittäjinä riitatilanteissa. Yhdenvertaisuusvastaavilla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksiin, sekä puhe- ja esitysoikeus yhdenvertaisuuskysymyksissä.

Produktio

 • Tuottajat järjestävät produktion tekijöiden rekrytoinnin ja avustavat tarvittaessa tiimivastaavia työryhmien koostamisessa.

 • Tuottajat johtavat produktion toimintaa ja järjestävät produktion aikataulut. Tuottajilla on päävastuu produktion markkinoinnin järjestämisestä.

 • Tiedottaja ja tuottajat ovat yhteisvastuussa Viikki-speksin sisäisestä sekä ulkoisesta tiedotuksesta ja viestinnästä.

 • Tuottaja raportoi produktion etenemisestä hallitukselle.

 • Ohjaaja on vastuussa produktion taiteellisesta toteuttamisesta ja on vastuussa toimistaan hallitukselle.

 • Ohjaaja toimii näyttelijäryhmän tiimivastaavana ja tekee näyttelijävalinnat ja roolitukset.

 • Ohjaaja toteuttaa käsikirjoituksen pohjalta esityksen. Ohjaajalla on valta tarvittaessa muokata hänelle luovutettua käsikirjoitusta lavalle sopivaan muotoon ja produktion edun mukaisesti yhteistyössä käsikirjoitusvastaavan kanssa.

 • Tiimivastaavat ovat vastuussa oman osa-alueensa käytännön toteutuksesta, ja ovat vastuussa tuottajille ja ohjaajalle.

 • Työryhmäläinen on velvollinen noudattamaan tiimivastaavan hänelle antamia tehtäviä produktiossa

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>
valittu1_edited.jpg

Anna palautetta!

28 maj

Ostkaka, fikon och pinot noir.

Auta meitä kehittämään toiminnastamme vielä parempaa!

bottom of page